Lektorat

Człowiek mający Boga ma iść do drugich i być do dyspozycji drugich. Gdy mówicie ”jestem”, to nie tylko znak obecności, ale to chęć bycia posłanym, narzędziem, do dyspozycji drugiego. ”Jestem”, bo na Ciebie postawiłem, Boże; Tobie zaufałem, abyś Ty chodził przede mną, bo liczę nieskończenie na Twoje miłosierdzie – bp Roman Marcinkowski

Wprowadzenie

W niedzielę 14 marca podczas Mszy świętej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Damian Bryl, Biskup Kaliski, sześciu alumnów roku III przyjęło posługę lektoratu.

Zostali ustanowieni przez księdza biskupa do stałej misji, którą im zlecił Kościół. Od tej pory alumni są szczególnie wezwani do proklamacji słowa Bożego podczas liturgii.

Czym jest lektorat?

Lektor (łac. legere – „czytać”) jest to osoba czytająca na głos teksty biblijne bądź liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym.

Bóg Ojciec objawił misterium zbawienia i dokonał go przez swojego Syna, Słowo Życia. Kiedy Chrystus wypełnił swoje posłannictwo, przekazał Kościołowi obowiązek głoszenia Dobrej Nowiny wszystkiemu stworzeniu. Powołani do tego są głównie biskupi, kapłani i diakoni. Tutaj również znajduje swoje miejsce lektor, który ma pomagać w wypełnianiu tego obowiązku. Kościół ustanawiając go powierza mu zadanie czytania Pisma Świętego w zgromadzeniu liturgicznym. Rangę tego pozornie błahego zadania podniesiemy, kiedy uświadomimy sobie jak ważna jest to posługa. Czytając Słowo głosi on wiarę, wychowując w niej dzieci i dorosłych. Dzięki jego głoszeniu orędzie zbawienia dociera również do tych, który go jeszcze nie znają. Posługa ta jest niewątpliwie bardzo ważna, ponieważ dzięki lektorowi ludzie mogą dojść do poznania Boga i osiągnąć życie wieczne.

Ustanawiając lektorów biskup odmawia następującą modlitwę:
„Boże, źródło światłości i dobroci, Ty posłałeś swojego Syna, Słowo życia, aby objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości, pobłogosław tych naszych braci wybranych do posługi lektorów. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom i siostrom. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Po modlitwie wręcza ustanowionym lektorom Pismo Święte mówiąc: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”

Teksty liturgicznego „obrzędu ustanowienia lektorów” ukazują istotę misji lektora w Kościele. Wspiera on kapłanów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W liturgii zostaje mu powierzone zadanie proklamacji słowa Bożego z wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma psałterzysty, może wykonać psalm między czytaniami, a jeśli nie ma diakona, może podawać intencje modlitwy powszechnej. Może on również, podobnie jak akolita, prowadzić modlitwę przy zmarłym i prowadzić przy pogrzebie stacje w domu zmarłego i na cmentarzu.