— Rozmowa kwalifikacyjna —

Sposób rekrutacji – praca pisemna i rozmowa kwalifikacyjna

Praca pisemna dotyczyć będzie tematyki powołania i kapłaństwa, natomiast przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą podane poniżej zagadnienia.

Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

Pismo Święte jako objawiona księga Kościoła (podział i tematyka ksiąg biblijnych)

Działalność i nauczanie Jezusa: świadectwo Ewangelii

Określenie i podział sakramentów

Struktura Mszy Świętej

Poszczególne okresy roku liturgicznego

Modlitwa – jej istota, rodzaje i znaczenie

Grzech – istota i rodzaje

Rozumienie sumienia i jego rola w życiu człowieka

Chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny – współczesne zagrożenia

Chrześcijanin wobec wartości życia: aborcja, eutanazja, kara śmierci, samobójstwo, klonowanie, transplantacja

Początki Kościoła w Polsce

Historia podziałów chrześcijaństwa i dążenie do jedności

Materiały pomocnicze do rozmowy kwalifikacyjnej:

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Poznań 2005.

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, Kraków 2005.

Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, Kraków 2003.

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz IV klasy technikum, Kraków 2005.

M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2006.